E-SHOP Plotové dílce Dvoukřídlé brány Pojezdové brány Branky Branky s otočí pro popelnici Zábradlí Mříže na okna a dveře Garážová vrata a dveře Sloupky,konzole,věšáky Kované nástěnné sluneční hodiny Prvky zahradní architektury Dekorační prvky - svícny, poličky a pod. Zámečnická a kovářská výroba / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Firma Vladimír Roháč, Zámečnická a kovářská výroba,Záhořova 1130/5, 405 01 Děčín II.

I.Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném výše uvedenou firmou.Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávající : Vladimír Roháč,Zámečnická a kovářská výroba, se sídlem firmy Folknářská 1370/6,405 01 Děčín II.,IČ : 41344294 zapsaná v ústřední evidenci podnikatelů Ministerstva průmyslu a obchodu,Na Františku 32,110 15 Praha 1,dne 23.7.1992.

Kupující :
a/ spotřebitel
b/obchodní či obchodní firma
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky.
Pokud je smluvní stranou spotřebitel,řídí se smluvní vztahy občanským zákoníkem č. a zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb.
Je-li smluvní stranou obchodník či obchodní firma,řídí se smluvní vztahy obchodním zákoníkem č,513/1991 Sb.

II.Objednací podmínky a kupní smlouva
Kupující objednává naše výrobky těmito způsoby : a/elektronickou cestou přímo z internetu
b/písemnou objednávkou poštou
c/telefonicky
d/osobně


Každá taková objednávka musí obsahovat : 1/ Datum objednání
2/ Iniciály kupujícího - adresu,kontaktní osobu,telefon,příp.mail / u obcodní firmy ještě IČ,DIČ/.
3/Specifikaci požadovaných výrobků : název,katalogové číslo,rozměry,povrchovou úpravu,množství a požadovaný termín odběru nebo dodání.
4/Kupní cena
5/Požadovaný způsob odběru :
a/ osobně
b/zásilkovou službou /PPL,DHL apod ./

Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy jestliže obsahuje všechny náležitosti.
Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím,které je kupujícímu odesláno.Od tohoto momentu vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti.Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s tím souhlasí.

III.Kupní cena + dopravné
Kupní cena je součástí objednávky a "Potvrzení o přijetí objednávky".Kupní cena je stanovena v kupní smlouvě.Ceny jsou platné po dobu platnosti kupní smlouvy.Kupující se zavazuje zaplatit za odebrané výrobky kupní cenu.Prodávající požaduje na zakázkové výrobky uhradit zálohovou platbu dle dohody.
Při dodání výrobku na požadovanou adresu jsou náklady na dopravu fakturovány samostatně.Cena za dopravu se stanovuje individuálně dle množství přepravovaných výrobků a vzdálenosti.

IV. Platební podmínky
Možnosti platby : a/hotově při osobním odběru
b/dobírkou - platí se až při převzetí výrobků řidiči speditní společnosti,který vystaví doklad o zaplacení. Faktura - daňový doklad je u dodaných výrobků.
c/převodem na účet - faktura -daňový doklad je u dodaných výrobků.

V.Rozpor s kupní smlouvou
V případě,že dodaný výrobek při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou,má kupující právo na to ,aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou výrobku nebo opravou.Není-li takový způsob možný,může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny.

VI.Reklamační řád
Na nákup výrobků naší firmy a záruční lhůty se vztahují obecná ustanovení obchodního a občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele.Kupující je povinen výrobky dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu.Zjištěné vady,které mohly vzniknout při přepravě řeší ihned s přepravcem.O ostatních skutečnostech,které jsou předmětem reklamace je nutné do 3 dnů informovat písemně /e mailem/ prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady a může navrhnout způsob vyřešení reklamace.K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání výrobků.Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání výrobků,stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 3 dnů od obdržení reklamace,o postupu a vyřízení.

VII.Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní nebo firemní údaje,které poskytne kupující v průběhu využívání internetového obchdu jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů /zákon č.101/2000 Sb./.

Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2009.Odesláním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí.Nestanoví-li tyto všeobecné obchodní podmínky jinak,řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.

© 2009 rohac.cz Zámečnická a kovářská výroba žárové zinkování VLADIMÍR ROHÁČ |  Created by Masojidek.cz